Citation

×

Subscribe Us

By subscription, you consent to allow Ubigene Biosciences to store and process the information provided above to deliver the latest news, research spotlight, and promotions. You can unsubscribe from these communications at anytime.
location: Home > Citation >

Citation

Deep whole-genome analysis of 494 hepatocellular carcinomas.
IF=64.8
Nature
Author: Lei Chen, Chong Zhang, Ruidong Xue, Mo Liu, Jian Bai, Jinxia Bao, Yin Wang, Nanhai Jiang, Zhixuan Li, Wenwen Wang, Ruiru Wang, Bo Zheng, Airong Yang, Ji Hu, Ke Liu, Siyun Shen, Yangqianwen Zhang, Mixue Bai, Yan Wang, Yanjing Zhu, Shuai Yang, Qiang Gao, Jin Gu, Dong Gao, Xin Wei Wang, Hidewaki Nakagawa, Ning Zhang, Lin Wu, Steven G. Rozen, Fan Bai & Hongyang Wang
Related Service or Product: Knockout Cell Lines
Interpretation >
Polyamine metabolism controls B-to-Z DNA transition to orchestrate DNA sensor cGAS activity
IF=32.4
Immunity
Author: Chunyuan Zhao, Yunjin Ma, Minghui Zhang, Xiaoyan Gao, Wenbo Liang, Ying Qin, Yue Fu, Mutian Jia, Hui Song, Chengjiang Gao, Wei Zhao
Related Service or Product: Knockout Cell Lines
Interpretation >
Acetate reprogrammes tumour metabolism and promotes PD-L1 expression and immune evasion by upregulating c-Myc
IF=20.8
Nature Metabolism
Author: Juhong Wang, Yannan Yang, Fei Shao, Ying Meng, Dong Guo, Jie He & Zhimin Lu
Related Service or Product: Point Mutation Cas9 Stable Cell Lines
Interpretation >
Targeted chemotherapy via HER2-based chimeric antigen receptor (CAR) engineered T-cell membrane coated polymeric nanoparticles.
IF=18.9
Bioactive Materials
Author: Serkan Yaman, Harish Ramachandramoorthy, Priyanka Iyer, Uday Chintapul, Tam Nguyen, Manoj Sabnani, Tanviben Kotadia, Soroush Ghaffari, Laurentiu M. Pop, Raquibul Hannan, Jon A. Weidanz, Kytai T. Nguyen
Related Service or Product: Knockout Cell Lines
DCAF16-Based Covalent Handle for the Rational Design of Monovalent Degraders.
IF=18.2
ACS Central Science
Author: Melissa Lim, Thang Do Cong, Lauren M. Orr, Ethan S. Toriki, Andrew C. Kile, James W. Papatzimas, Elijah Lee, Yihan Lin, and Daniel K. Nomura
Related Service or Product: Knockout Cell Lines
DEPDC1 is a potential therapeutic target in lung adenocarcinoma
IF=17.4
Nano Today
Author: Liuxiang Wang , Yueguang Xue , Xinlian Wang, Yue Pan, Shilin Li , Jie Mei, Shasha Jiang , Qian Zheng, Yang Liu, Ying Liu , Jing Yuan, Yongfu Ma
Related Service or Product: Knockdown Cell Lines

Contact us